Register of Ownership Acts

Ownership type
Act number
Date created
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Locality
Address
Property type
Street number
Block number
Entrance number
Acts
Act Ownership Type Location / Property Type Granted Rights
8218 / 4/27/2022 Частна общинска собственост Паскалево Квартал: 62 УПИ: XXII, пл.№524
• урегулиран поземлен имот (55 кв.м.)
на Кмета на община Добричка, на основание чл.12, ал.5 от ЗОС
8217 / 4/27/2022 Частна общинска собственост Бдинци Квартал: 56 УПИ: VII, пл.№65
• урегулиран поземлен имот (155 кв.м.)
на Кмета на община Добричка, на основание чл.12, ал.5 от ЗОС
8216 / 4/27/2022 Частна общинска собственост Бдинци Квартал: 56 УПИ: I, пл.№65
• урегулиран поземлен имот (140 кв.м.)
на Кмета на община Добричка, на основание чл.12, ал.5 от ЗОС
8215 / 4/27/2022 Частна общинска собственост Медово Квартал: 24 УПИ: I, пл.№18
• урегулиран поземлен имот (250 кв.м.)
на Кмета на община Добричка, на основание чл.12, ал.5 от ЗОС
8213 / 4/11/2022 Частна общинска собственост Подслон Поземлен имот с идентификатор №: 57087.17.53
• друг вид нива (9084 кв.м.)
на кмета на с.Подслон, общ. Добричка, съгласно Решение №67/16.02.2012г. на Добрички общински съвет